سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان


پیام های آسمان و قرآنبا توجه به تصمیمات گرفته شده توسط پایگاه کیفیت بخشی دینی و قرآن بارم بندی قرآن نوبت اول و دوم 10نمره شفاهی ،10نمره کتبی می باشد.

که بارم بندی پایگاه کشوری را همکاران می توانند در این قسمت دریافت نمایند.
| تعداد بازدید: 125