امروز: پنجشنبه، 1 اسفند 1398

سایت اطلاع رسانی گروه قرآن و پیام های آسمان استان زنجان
   

با توجه به تصمیمات گرفته شده توسط پایگاه کیفیت بخشی دینی و قرآن بارم بندی قرآن نوبت اول و دوم 10نمره شفاهی ،10نمره کتبی می باشد. که بارم بندی پایگاه کشوری را همکاران می توانند در این قسمت دریافت نمای

...